Konstituerande föreningsstämma

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma
Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
2012-06-18 Fröskog

§ 1- 14

 

Kallade är alla föreningens stiftande medlemmar:
Närvarande:
Bengt-Åke Lövgren
Bengt Eriksson
Jessica Fleetwood
Roy Andreasson

Ej närvarande medlemmar vid mötet:( telefonkontaktade i samband med mötet)
Bjarne Gårdebratt
John-Evert Gröning
Malin Palm

 

§1 Mötet öppnades av Bengt-Åke Lövgren som välkomnade de närvarande och förklarade mötets syfte.

§2 Bengt-Åke Lövgren valdes till ordförande vid stämman.

§3 Ordföranden vid stämman anmälde Roy Andreasson som sitt val av protokollförare.

§4 Jessica Fleetwood valdes till justeringsman.

§5 Mötet anser att kallelse och utsändande av dagordning har skett i vederbörlig ordning.

§6 Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de föreslagna och bifogade stadgarna för Fröskogs Fiber Ek Förening Samtliga närvarande tecknar sig som medlemmar i föreningen.
Om det föreslagna företagsnamnet (firman) inte kan godtas av Bolagsverket, beslutade stämman att ge styrelsen fullmakt att föreslå nya företagsnamn till Bolagsverket. Det beslutades vidare att styrelsen i samband med registreringen av föreningen ska ha rätt att vidta de redaktionella ändringar i stadgarna som kan bli påkallade.

§7 Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman välja sex styrelseledamöter.
Föreningsstämman valde Bengt-Åke Lövgren som ordförande, Jessica Fleetwood som kassör, Roy Andreasson som sekreterare och Bengt Eriksson, John-Evert Gröning, Bjarne Gårdebratt som styrelseledamöter.

§8 Till revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes Malin Palm

§9 Bengt-Åke Lövgren utses till ombud/kontaktperson i förhållande till Bolagsverket (PRV) och sänder in registrering av föreningen och betalar in avgiften enligt Bolagsverkets prislista

§10 Mötet beslutar att medlemsavgiften skall vara 100:- kronor för medlemmar som nu inträder intill dess ordinarie föreningsstämma slutgiltigt beslutat om den årliga medlemsavgiften inom maxgränsen enligt stadgarna.

§11 Både insatssumman om 100:- och medlemsavgiften om 100:- betalas av de närvarande idag till ordföranden för inbetalning av registreringskostnad.

§12 Beslutas att fler medlemmar tas in i föreningen löpande och att avgifterna får täcka utgifterna.

§13 Övriga frågor:
Styrelsen håller enligt tidigare kallelse sitt konstituerande sammanträde i direkt anslutning till detta stiftandemöte.

§14 Mötet avslutades