Konstituerande sammanträde för första styrelsemötet

2012-06-18

PROTOKOLL

Konstituerande sammanträde för det första styrelsemötet i Fröskog Fiber Ek Förening den 18/6. 2012 Fröskog

Protokoll nr 1 §§ 1 – 8

Deltagande styrelseledamöterna:
………………………………………………………………………………………………
Bengt-Åke Lövgren
Bengt Eriksson
Jessica Fleetwood
Roy Andreasson
………………………………………………………………………………………………
§1 Ordföranden öppnade mötet

§2 Dagordning och kallelse godkänns

§3 Jessica Fleetwood utsågs till att justera dagens protokoll

§4 Roy Andreasson utsågs till sekreterare i styrelsen

§5 Jessica Fleetwood utsågs till kassör

§6 Styrelsen beslutade att föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Bengt-Åke Löfgren och Jessica Fleetwood var för sig

§7 Nästa styrelsesammanträde hålls på ordförandes kallelse.

§8 Ordföranden avslutade mötet