Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #6

Möte: 6
Ämne:
Datum: 120812
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning

Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: Sön 19/8 -12, kl:19.00 hos Bengt -Åke

1. Medlemsregister :
Medlemansökningar i pappersform arkiveras fortsättningsvis i separat pärm, och medlemsregistret uppdateras löpande i excel. Ansv.RA

2. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

3. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. 27 betalande medlemmar insamlade. Arbetet fortskrider

4. Projektering slangnedläggning NECTAB: Projektering pågår.

5. Blankett för markägaravtal:

* Fylls i så långt möjligt i dator.

* Varje avtal förses med en beteckning enl. mall.

* Papperskopior för berörda markägare klara till nästa möte.

Ansv: BÅL och BE

6. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogsfiber.se

Bjarne lägger in:

* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)

Inget nytt

7. Kontakt vattenfall:

Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.

Tidigaste byggstart v35.

8. Kommun ang.ekonomisk garanti:

Kontakt tagen. Ingen återkoppling som utlovat.

9. Nytt stormöte:

Börja fundera. Tänkbara medaktörer vid mötet kunde vara Rolf Berg – Pontus – ev.operatör. Hyggligt fungerande hemsida bör då vara klar.

Diskussion tas med Pontus Karlsson. Ansv.BÅL

10. Skatteverket: Momsregistrering.

Kontakt tas med Tage Eriksson och Rolf Berg om råd. Ansv: BÅL.

11. Operatörer /nätbyggare:

* Inledande kontakt tas. Ansv. BE

* Kontakt tas med Pontus och NECTAB. Ansv. BÅL

Vid pennan.

Roy Andreasson