Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #7

Möte: 7
Ämne:
Datum: 120819
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning – Bjarne Gårdebratt

Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: Mån 27/8 -12, kl:19.00 hos John-Evert

1. Medlemsregister :
Medlemansökningar i pappersform arkiveras fortsättningsvis i separat pärm, och medlemsregistret uppdateras löpande i excel. Ansv.RA – Klart.

2. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

3. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. 27 betalande medlemmar insamlade. Arbetet fortskrider. 7 st. kvarstår.

4. Projektering slangnedläggning NECTAB: Projektering pågår.

5. Blankett för markägaravtal:
* Fylls i så långt möjligt i dator.
* Varje avtal förses med en beteckning enl. mall.
* Papperskopior för berörda markägare klara till nästa möte.
Ansv: BÅL och BE
Kvarstår att skriva ut, ansvarig BE.

6. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogfiber.se
Bjarne lägger in:
* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)
Sidan ligger ute, men behöver kompletteras med material från Pontus. Kontakt med Pontus tagen, ingen återkoppling.

7. Kontakt vattenfall:
Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.
Tidigaste byggstart v35.

8. Kommun ang.ekonomisk garanti:
Kontakt tagen. Ingen återkoppling som utlovat.
Kommunen och Vattenfall pratar om finansiering. I veckan som kommer, onsdag/torsdag är det möte mellan kommunen, Vattenfall och Fröskog Fiber.

9. Nytt stormöte:
Börja fundera. Tänkbara medaktörer vid mötet kunde vara Rolf Berg – Pontus – ev.operatör. Hyggligt fungerande hemsida bör då vara klar.
Diskussion tas med Pontus Karlsson. Ansv.BÅL.
Telia + 1 ytterligare operatör aktuell. Stormöte för Fengersfors/Fröskog längre fram, septemb/oktober.

10. Skatteverket: Momsregistrering.
Kontakt tas med Tage Eriksson och Rolf Berg om råd. Ansv: BÅL.
BÅL ska ha möte med Tage Eriksson.

11. Operatörer /nätbyggare: Inledande kontakt tas. Ansv. BE Kontakt tas med Pontus och NECTAB. Ansv. BÅL
Klart.

12. Kontakt tas med kommunen angående material inköp.

13. Kontakt tas med kommunen angående sista bitens dragning fram till fastigheterna. Osäkerhet om hur detta ska handhas och finansieras.

Vid pennan.

Bjarne Gårdebratt