Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #8

Möte: 8
Ämne:
Datum: 120826
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning – Bjarne Gårdebratt

Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: Besked från BÅL efter överenskommelse med Pontus Karlsson

1. MEDLEMSVÄRVNING:
* 36 betalande medlemmar till dags dato.

2. Projektering slangnedläggning NECTAB:
* Projektering pågår.

3. MARKFÖRLÄGGNINGSAVTAL::
* Alla som berörs av nedgrävning HSP-kabel har fått avtal.
* Arbetet med resterande avtal fortskrider BE-BÅL

4. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogfiber.se
Bjarne lägger in:
* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)
Sidan ligger ute, men behöver kompletteras med material från Pontus. Kontakt med Pontus tagen, ingen återkoppling.

5. Kablifiering etapp 4-5:
* Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.
* Arbetet uppstartades v34 och pågår för fullt.
6. Kommun ang.ekonomisk garanti:
* Klart med kommunen.

7. Nytt stormöte:
* Pontus Karlsson bjuds in till nästa styrelsemöte för att diskustera stormötet.

8. Momsregistrering.
* Kontakt tas med skatteverket och Rolf Berg BÅL

9. Operatörer /nätbyggare:
* Pontus Karlsson vidtalad – Ingen panik

10. Kontakt tas med kommunen angående material inköp. Pågår.

11. Finansiering / dragning sista bitens fram till fastigheterna:
* Fastighetsägare får egenhändigt bevaka att slang för fiber egen fastighet i samband med grävning serviceledning blir nedlagd.
* Slang (16mm) kan köpas av medlem från av föreningen inköpt trumma.

12. Stormötet Edsleskog 28/8:
* Besöks av RA och J-EG

13. PD:
* Kontaktas efter möte med Pontus K. BÅL

14. EKONOMI: 27/8.
* 5000:- saldo på konto
* 600:- i kassa.

15. BOKFÖRINGSPROGRAM:
* Kollas upp via SWEDBANK
* Malin Palm kontaktas om råd BÅL-JF

16. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

Vid pennan.
Roy Andreasson