Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #16

Datum: 130113
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning –– Ann-Britt Holmström
Kopia till: Styrelsen + Gustav Dahlstrand.

NÄSTA MÖTE: Söndag 27/1 kl 19.00 i Hemtjänstens lokaler.

Föregående mötesprotokoll justerades.

1. MEDLEMSREGISTER:
• Medlemmar till dags datum: 73

2. KANALISATION:
• Lista fastigheter med slang framme vid hus tas fram. Kvarstår BÅL – BE

3. EKONOMI :
• Tillgångar dags datum: 5662:-
• Momsregistrering. Rolf Berg kontaktas för vidare info . Ann-Britt
• Skall registrering ske innan vi valt operatör? Ann-Britt
• Blanketter för deklaration kommer att skickas till firmatecknare.

4. OMRÅDESREPRESENTANTER / GRÄNSER
• Områdesansvarig Tranerud – Viken saknas, sju personer kommer att tillfrågas,uppdraget fördelat på : J-E G – BE – RA
• Områdesansvarig Kristinedal. Kan vi lägga ihop med område Fröskog? BÅL
• BE och BÅL har pratat med Pontus om områdesgränser och man kom fram till att föreningen själv sätter gränsen vilken avgörs av vilka som söker medlemskap.

5. HEMSIDA
• ”Blänkare” läggs in på hemsidan: Nytt år –ny medlemsavgift (100:-) betalas in på hemsidan. Gustav
• Dagens protokoll läggs ut på hemsidan. Gustav
• Uppdatering klar avseende områdesansvariga och rutiner för stödmedlemmar

6. PROJEKTERING:
• ELINSTA (Bosse) tillfrågas om hjälp med fortsatt projektering etapp 3-4. BÅL

9. TIDUPPGIFTER till Jordbruksverket:
• September – December görs klara och vidarebefordras till BÅL eller BE Alla

10. NYTT STORMÖTE:
• Sannolikt slutet mars 2013.

11. ÖVRIGA FRÅGOR
• ÅKAB – Diskussion tas med Magnus Dahlsbo om avsiktsförklaring för anslutning av hyresfastigheter till fibernätet. BÅL
• ”Vallsjö”masten – kontakt tas med operatör BE
• Bengt har letat fram länkar till dokument om fiber. Dessa mejlas till områdesansvariga. BE

12. NÄSTA MÖTE:
• Sön 27/1 kl 19.00 i Hemtjänstlokalen.
• Lokalfixare: J-EG
• Områdesansvariga kallas till mötet av : Gustav

Vid pennan.
Roy Andreasson