Protokoll, Konstituerande sammanträde, Fröskog Ek. Fiberförening

2013-07-01

Protokoll nr 27

 

Deltagande styrelseledamöterna; ………………………………………………………………………………………………

Bengt-Åke Lövgren

Bengt Eriksson

Gustav Dahlstrand

Roy Andreasson

John- Evert Gröning

 

………………………………………………………………………………………………

 

§1 Ordföranden öppnade mötet

 

§2 Dagordning och kallelse godkänns

 

§3 John-Evert Gröning utsågs till att justera dagens protokoll

 

§4 Bengt Eriksson utsågs till vice styrelseordförande

 

§5 Roy Andreasson utsågs till sekreterare i styrelsen

 

§6 Ann-Britt Möller Holmström utsågs till kassör

 

§7 Styrelsen beslutade att föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Bengt-Åke Löfgren 450926-5718 och Ann-Britt Möller Holmström 600620-5600 var för sig

 

§8 Nästa styrelsesammanträde hålls den 9 juli kl19:00 i Fengersfors.

 

§9 Ordföranden avslutade mötet

 

Styrelseordförande Justerande styrelseledamot

 

Bengt-Åke Löfgren John-Evert Gröning