Protokoll, ordinarie föreningsstämma Fröskog Ek. Fiberförening

 2013-06-04

 

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
 2. Till mötets ordförande valdes Bengt-Åke Löfgren och till sekreterare valdes Bjarne Gårdebratt.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Jan Jansson och John Larsson valdes till justeringspersoner och rösträknare.
 5. Mötet konstaterade att stämman blivit utlyst I behörig ordning.
 6. Dagorningen fastställdes.
 7. Bengt-Åke Löfgren återgav årsredovisningen och Malin Palm redovisade revisionsberättelsen. Årsredovisning och revisionberättelse godkändes av mötet.
 8. Revisor Malin Palm berättade om balansräkning och resultaträkning, och om disposition av årets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning. Dessa fastställdes.
 9. Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Inga arvoden har utbetalats, ej heller kommer utbetalas.
 11. Mötet beslutar att medlemsavgifter kvarstår sen tidigare, 100:- instats, samt 100:- i årsavgift.
 12. Val av ordförande. Sittande föreslogs, och valdes av mötet.
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter. Bengt Eriksson och Roy Andreasson omvaldes på 2 år. Bjarne Gårdebratt och John-Evert Gröning omvaldes på 1 år.
  Som nya styrelseledamöter valdes Gustav Dahlstrand och Ann-Britt Holmström på 1 år. Till suppleant valdes Patrik Karlsson.
 14. Till revisor omvaldes Malin Palm, och Barbro Gustavsson valdes in som ny revisor.
 15. Till valberedning valde mötet Göte Edvardsson, Stefan Karlsson och Leif Aronsson.
 16. Inga övriga ärenden anmälda.
 17. Ordförande Bengt-Åke Löfgren informerar om styrelsens fortsatta arbete. Bidrag kan sökas, och skall så göras enligt beslut av styrelsen.
  Fortsatt fokus måste läggas på värvning av fler medlemmar.
  Styrelsen har genom Bengt Eriksson inlett arbete med för-projektering.
  Vikten av att medlemmar i föreningen hjälper till i föreningen påpekades.
 18. Ordförande Bengt-Åke Löfgren förklarar mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet

Bjarne Gårdebratt, mötessekreterare

Justeras

Jan Jansson, justeringsman John Larsson, justeringsman