Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #33

Möte: 33
Ämne:
Datum: 13-11-17
Närvarande: BÅL-BE-GD-RA-JEG-ABH.
Kopia: Styrelse FFEK.

Föregående mötesprotokoll justerades.

1. Medlemmar dags dato: 125

2. EKONOMI:
Kassa: 18418:-
Medlemsregister överförs till nätet. GD
Användare: Roy – medlemsregistrering
Ann Britt – medlemsavgifter
Gustav D – administratör hemsida
BE/BÅL – projektering

3. BIDRAGSANSÖKAN:
Bidrag 1,7 Mkr klart – enbart formaliteter kvarstår enl. kontakt med länsstyrelsen
Förutsätter under 2014: Grävning klar – skåp uppsatta – kommunikationsoperatör upphandlad.

4. PROJEKTERING:
Rapport från BÅL:s möte med Pontus.
Pontus ordnar skriftligt bekräftelse avseende kommunens finansiering av matarledning. Beslut om detta är taget i fullmäktige.
Beslutades att projektering startas omgående. Utförare Jan Lindblom. Vår Kontakt BE
Tidplan – ambition färdigt utkast v47. BÅL-BE
Gällande utformning anslutningsavtal skickas till RA BÅL
ARBETSGRUPPER:
* Ekonomi-Finans: Allt kring ekonomi
* Entreprenad: Folk med lokalkännedom, täckande föreningens geografiska
område kommer att behövas
* Administration: * Upphandling
* Avtal
* Myndighetskontakter – tillstånd.
* Medlemsvärvning
Styrelsen startar upp jobbet med att bemanna grupperna.

5. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:
Kvarstår, delvis inkomna.

6. ÖVRIGA FRÅGOR:
Artikel i PD lördag 16/11. Ytterligare en artikel ska komma.
Fiberkväll 20 nov i Färgelanda. Deltar från FFEF: JEG-RA
Fonder undersökta av JEG– inget användbart funnet.
Två personer från FFEF deltar vid Byalagets möte 19 Januari 2014 för information och diskussion samarbete. BÅL-JEG
STORMÖTE:
* Datum bestämdes till Onsdag 4 december kl: 19.00 i Folkets Hus.
* Ordna lokal JEG
* Annons- sponsring kommun ? BÅL
* Stormötesinfo Facebook – Hemsida – Email GD
* Utforma – skriv ut flyers för postlådor. GD

7. NÄSTA MÖTE:
27/11 kl. 19.00 FIK-lokalen

Fengersfors 18/11 2013
Vid pennan
Roy Andreasson