Minnesanteckningar ADMINISTRATIONSGRUPP FFEK #1

Möte: 1
Ärende: UPPSTART – Arbetsfördelning mm.
Datum: 14-01-22
Närvarande: Bengt Åke Lövgren (BÅL) – Gustav Dalstrand (GD) – Lena deBourgh (LdB) – Lotta Weidling (LW) – Kristina Haglund (KH) – Erik Skogh (ES) – Lisette Edvardsson (LE) – Malin Palm (MP) – Roy Andreasson (RA)
Nästa möte: Ons 29/1-2014, kl 19.00 hos Lisette
Kopia: Styrelse FFEK. ADM-grupp – Entreprenad grupp – Finansgrupp.

1. Organisera grupper – (vem gör vad?)
” Spindel” i ADM-grupp – Lotta Weidling.
Minnesanteckningar – Roy Andreasson

2.Medlemsvärvning:
Spindlar: Lisette Edvardsson och Gustav Dalstrand
3. Tillstånsansökningar – grävning, fornminnen, arbeten i vatten, trafikverket mm:
Spindlar: Kristina Haglund och Malin Palm

4. Offentlig upphandling:
Spindlar : Lotta Weidling och Bengt Åke Lövgren.

5. Redovisning till länsstyrelse och PTS:
Spindel : Malin Palm.

6. Anslutnings och markavtal:
Spindlar : Gustav Dalstrand och Roy Andreasson

7. Tidplan:
Tas fram till nästa möte 29/1 LW-BÅL

8. Övriga frågor:
Beslutades att stämma för beslut om grävstart ska hållas sön 16/2, kl: 19.00 ( Lokalen är bokad – RA.)
Fullmakt för röstning ska bifogas kallelse. Hanteras Nästa möte
Anslutningsavtal i två ex. för samtliga medlemmar, enl. dagsfärsk medlemslista,
klara för påskrift skall vara framtagna till stämman. GA
Betalningsplan ska tas fram och presenteras på stämman. BÅL

Slutgiltig mall anslutningsavtal tas fram och skickas till Gustav. BÅL
Slutgiltig mall markavtal tas fram. BE-RA
Till nästa möte:
Senaste upplagan kartor från Jan L mejlas till Roy (pdf) senast 29/1 FM BÅL
Kartorna skrivs ut i A3 RA
Färsk medlemslista skrivs ut. RA

Fengersfors 22/1 2014
Vid pennan
Roy Andreasson