Minnesanteckningar ADMINISTRATIONSGRUPP FFEK #2

Möte: 2
Ärende:
Datum: 14-01-29
Närvarande: Bengt Åke Lövgren (BÅL) – Gustav Dalstrand (GD) – Lena deBourgh (LdB) – Lotta Weidling (LW) – Kristina Haglund (KH)  – Lisette Edvardsson (LE)  – Roy Andreasson (RA) – John Evert Gröning (JEG) – Anneli Ottosson (AO)
Nästa möte:
Kopia: Styrelse FFEK. ADM-grupp – Entreprenad grupp – Finansgrupp.

Föregående möten:
Genomgång Möte ADM 1
Genomgång Styrelsemöte 40

2. Tid / Handlingsplan
Läggs ut på Skydrive                     GD

Redovisning:
Lena deBourgh (LdB) resurstillskott redovisning.

Medlemsvärvning:
Möte indelning i värvningsområde.                                        Sön 11/2 kl: 11.00 hos Lisette

Tillståndsansökan:
Kristina redogjorde för kontakt med länsstyrelsen.
Konvertering AutoCad till Shape-fil möjlig. Behjälplig vid behov:                            GD.
Entreprenör tar fram TA-planer för vägarbete. Förhandlas senare.                            BÅL.
Vägövergångar ej klara. Rekas.                              BÅL-BE
Problemområden samråd/tillstånd identifieras, klart till 9/2.                               KH-BÅL-BE
Hantering påskrifter markavtal.                                                               Entreprenadgruppen

Offentlig upphandling:
Inledandning arbete offentlig upphandling hos Lotta mån 3/2 kl: 19.00                   LW-BÅL

Övrigt:
Utformning anslutningsavtal fastställs vid styrelsemöte 9/2.
Annelie Ottosson har tillkommit i ADM-gruppen.

Fengersfors 31/1 2014
Vid pennan
Roy Andreasson