Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #45

Protokoll styrelsemöte 2014-04-06, möte nr 45, hos Bengt Eriksson i
Bocklarud.
Närvarande: Bengt Eriksson, Gustav Dahlstrand, Bengt-Åke Löfgren
Justering av föregående mötesprotokoll, möte 44:
Pkt 1.2 medlemsregister skall ersättas av databas ej klar (GD) fortsätter att arbeta med detta.
Ansv
1 1 Medlemmar: Landsbygd: 130, fastigheter 140
Tätort: 32, fastigheter 34 (RA)
2 1 Ekonomi: Vi har på bankkonto 354 688 kronor.. (ABH)
3 1 Bokslut är överlämnat till revisor för revision. (MP)
4 1 Anslutningsavtal vi har 96 st. ytterligare några på gång. Alla
2 Genomgång av (GD):s lista på medlemmar som inte skrivit avtal, vi
jobbar på och kontaktar berörda. Administrativa gruppen jobbar
med detta
ADM-gr
5 1 Medlemsvärvning: (GD) och övriga i ADM- gruppen har delat ut
flyer.
ADM-gr
2 Det bör bildas en grupp i Fengersfors som arbetar för tätorten. Alla
6 1 Projektering: stamnät överlämnat till kommunen. (BÅL)
2 Upphandling entreprenad nätutbyggnad: Förfrågningshandlingar
klara vi kommer nu att lägga ut det på OPIC samt kontakta
entreprenörer som vi känner till.
(LW)
(BÅL)
7 Lantmäteriet vem handlägger? Förslag (MDB) (BE)
8 1 Rapport från Arbetsgrupper: Se beslutslogg.
2 Mall för markupplåtelseavtal klar till 27 april. Sedan måste vi
påbörja arbetet med tecknande av avtal, vi måste hjälpas åt med
detta viktigt med personer som är lokalt kända.
(BE)
9 1 Upprättande av förfrågningsunderlag för kommunikationsoperatör
skall vara klart under april..
(BÅL)
10 1 Tidsuppgifter Jordbruksverket. Vi måste skärpa oss med detta. Alla
11 1 Årsstämma 7/5 -14. Lokal bokad. Klart
2 Kallelse upprättas. (BÅL)
3 Kaffeservering. (KEL)
4 Bjuda in Quadracom för presentation av utbud TV, bredband,
telefoni.
(BÅL)
5 Valberedningen arbetar med förslag till styrelse och revisorer. (GE)
6 Verksamhetsberättelse skall upprättas. (BÅL)
12 1 Vår- sommarfest, planering utse ansvarig. (GD) frågar Maja, (BÅL)
under söker lämplig plats/lokal. Diskuteras vidare på nästa möte.
13 1 Hemsida uppdateringar, nyhetsbrev april. (BÅL)(GD)
14 1 Nästa styrelsemöte. 27 april kl 19:00 hos Gustav. (GD)
15 1 Fibermässa Håverud 12 april, vem/vilka åker. (BÅL) och ev. (GD).
16 1 Övriga frågor. Inga övriga frågor.
Bocklarud 2014-04-06
Bengt-Åke Löfgren
Protokollförare