Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #10

Möte: 10
Ämne:
Datum: 120923
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning

Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: 26/9 kl. 19.00 hos Bengt-Åke i Bocklarud.

1. MEDLEMSVÄRVNING:
* 36 betalande medlemmar till dags dato.(2 nya på G)
* Komplett fastighetsförteckning inom föreningens gränser överlämnas . Pontus
Papperkopior överlämnade till BÅL KLART

2. MARKFÖRLÄGGNINGSAVTAL::
* Alla avtal för etapp 4 och 5 distribuerade
* Ej inkomna 4 avtal

3.

4. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogfiber.se
Bjarne lägger in:
* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)
* Pontus Karlsson lovade hjälpa till med ovanstående information. KLART
* På förekommen anledning behöver förfarandet vid betalning av medlemsavgift via hemsidan, förtydligas. Bjarne informeras om detta RA

5. Kablifiering etapp 4-5:
* Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.
* Etapp 5 nästan klar – 4 pågår.

6. Nytt stormöte:
* Aktörer enl. Edsleskogsmodellen datum kallas in för stormöte 2 alt.3 oktober . Pontus Karlsson. KLART
* Vårt stormöte läggs upp på samma sätt som Edsleskog KLART
* Swedbank kontaktas om deltagande på mötet med ekonomisk information BÅL
* Vi flaggar för behov ny kassör på stormötet.
* Mötet blir 3 oktober kl: 19.00
* Stora salen Folkets Hus bokad
* Annons, som betalas av Leader, framtagen av BÅL, godkändes av mötet, tas in i PD tors 27/9.Samtidigt informeras PD om mötet för ev.artikel. BÅL
* Förslag till dagordning, framlades av BÅL. Godkändes av mötet.
* Vi hjälps åt med kopiering av annons för utkörning till postlådor. Annons mejlas då denna är klar. BÅL.
* Byalaget bjöds in (under mötet) till planeringsmöte 26/9.

* PLANERINGSMÖTE ONS. 26/9 KL:19.00 HOS BÅL.

7. Momsregistrering.
* Möte i Tanumshede 16 okt. 2 deltagare från föreningen anmäls. BÅL + 1

8. Finansiering / dragning sista bitens fram till fastigheterna:
* Fastighetsägare får egenhändigt bevaka att slang för fiber egen fastighet i samband med grävning serviceledning blir nedlagd.
* Slang (16mm) kan köpas av medlem från av föreningen inköpt trumma. Endast 140 m kvarstår. På nästa möte beslutas om ny trumma ska inköp
9. EKONOMI: 10/9
* 5600:- saldo på konto
* 0:- i kassa.
* Vi kan få registreringsavgiften 1400 kronor återbetald från Leader. Faktura skickas till Leader kontoret i Mellerud BE

10. BOKFÖRINGSPROGRAM och KASSABOK
* Kollas upp via SWEDBANK BÅL
* Malin Palm kontaktas om råd RA

11. TIDUPPGIFTER:
* E-postadress och namn JORDBRUKSVERKET för inskickande av tiduppgifter tas fram och skickas till Bengt . Pontus KLART.
* Tidsredovisning juli-augusti från alla i styrelsen lämnas till Bengt under v38- Alla
Lämnas in till LEADER-kontoret Mellerud. Budbärare BÅL.

12. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

Vid pennan.
Roy Andreasson

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #9

Möte: 9
Ämne:
Datum: 120910

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning – Pontus Karlsson

Kopia till: Alla i styrelsen. + Pontus Karlsson

NÄSTA MÖTE: 23/9 kl. 19.00 hos Bengt på Fröskog.

1. MEDLEMSVÄRVNING:
* 36 betalande medlemmar till dags dato.
* Komplett fastighetsförteckning inom föreningens gränser överlämnas . Pontus K

2. Projektering slangnedläggning NECTAB:
* Projektering är KLAR.

3. MARKFÖRLÄGGNINGSAVTAL::
* Alla som berörs av nedgrävning HSP-kabel har fått avtal.
* Arbetet med resterande avtal fortskrider BE-BÅL
* Kvarstår 8 avtal

4. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogfiber.se
Bjarne lägger in:
* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)
* Pontus Karlsson lovade hjälpa till med ovanstående information.

5. Kablifiering etapp 4-5:
* Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.
* Arbetet uppstartades v34 och pågår för fullt.

6. Nytt stormöte:
* Aktörer enl. Edsleskogsmodellen datum kallas in för stormöte 2 alt.3 oktober . Pontus Karlsson
* Vårt stormöte läggs upp på samma sätt som Edsleskog
* Swedbank kontaktas om deltagande på mötet med ekonomisk information BÅL
* Vi flaggar för behov ny kassör på stormötet.

7. Momsregistrering.
* Möte i Tanumshede 16 okt. 2 deltagare från föreningen anmäls. BÅL + 1

8. Finansiering / dragning sista bitens fram till fastigheterna:
* Fastighetsägare får egenhändigt bevaka att slang för fiber egen fastighet i samband med grävning serviceledning blir nedlagd.
* Slang (16mm) kan köpas av medlem från av föreningen inköpt trumma.

9. Stormötet Edsleskog 28/8:
* JEG och RA besökte mötet, redovisade intrycken med efterföljande diskussion. KLART

10. PD:
* Stor bra artikel publicerad i PD. KLART

11. EKONOMI: 10/9
* 5600:- saldo på konto
* 0:- i kassa.

12. BOKFÖRINGSPROGRAM och KASSABOK
* Kollas upp via SWEDBANK BÅL
* Malin Palm kontaktas om råd RA

13. TIDUPPGIFTER:
* E-postadress och namn JORDBRUKSVERKET för inskickande av tiduppgifter tas fram och skickas till Bengt . Pontus
* Tidsredovisning juli-augusti från alla i styrelsen lämnas till Bengt under v38- Alla

14. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

 

Vid pennan.
Roy Andreasson

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #8

Möte: 8
Ämne:
Datum: 120826
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning – Bjarne Gårdebratt

Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: Besked från BÅL efter överenskommelse med Pontus Karlsson

1. MEDLEMSVÄRVNING:
* 36 betalande medlemmar till dags dato.

2. Projektering slangnedläggning NECTAB:
* Projektering pågår.

3. MARKFÖRLÄGGNINGSAVTAL::
* Alla som berörs av nedgrävning HSP-kabel har fått avtal.
* Arbetet med resterande avtal fortskrider BE-BÅL

4. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogfiber.se
Bjarne lägger in:
* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)
Sidan ligger ute, men behöver kompletteras med material från Pontus. Kontakt med Pontus tagen, ingen återkoppling.

5. Kablifiering etapp 4-5:
* Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.
* Arbetet uppstartades v34 och pågår för fullt.
6. Kommun ang.ekonomisk garanti:
* Klart med kommunen.

7. Nytt stormöte:
* Pontus Karlsson bjuds in till nästa styrelsemöte för att diskustera stormötet.

8. Momsregistrering.
* Kontakt tas med skatteverket och Rolf Berg BÅL

9. Operatörer /nätbyggare:
* Pontus Karlsson vidtalad – Ingen panik

10. Kontakt tas med kommunen angående material inköp. Pågår.

11. Finansiering / dragning sista bitens fram till fastigheterna:
* Fastighetsägare får egenhändigt bevaka att slang för fiber egen fastighet i samband med grävning serviceledning blir nedlagd.
* Slang (16mm) kan köpas av medlem från av föreningen inköpt trumma.

12. Stormötet Edsleskog 28/8:
* Besöks av RA och J-EG

13. PD:
* Kontaktas efter möte med Pontus K. BÅL

14. EKONOMI: 27/8.
* 5000:- saldo på konto
* 600:- i kassa.

15. BOKFÖRINGSPROGRAM:
* Kollas upp via SWEDBANK
* Malin Palm kontaktas om råd BÅL-JF

16. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

Vid pennan.
Roy Andreasson

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #7

Möte: 7
Ämne:
Datum: 120819
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning – Bjarne Gårdebratt

Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: Mån 27/8 -12, kl:19.00 hos John-Evert

1. Medlemsregister :
Medlemansökningar i pappersform arkiveras fortsättningsvis i separat pärm, och medlemsregistret uppdateras löpande i excel. Ansv.RA – Klart.

2. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

3. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. 27 betalande medlemmar insamlade. Arbetet fortskrider. 7 st. kvarstår.

4. Projektering slangnedläggning NECTAB: Projektering pågår.

5. Blankett för markägaravtal:
* Fylls i så långt möjligt i dator.
* Varje avtal förses med en beteckning enl. mall.
* Papperskopior för berörda markägare klara till nästa möte.
Ansv: BÅL och BE
Kvarstår att skriva ut, ansvarig BE.

6. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogfiber.se
Bjarne lägger in:
* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)
Sidan ligger ute, men behöver kompletteras med material från Pontus. Kontakt med Pontus tagen, ingen återkoppling.

7. Kontakt vattenfall:
Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.
Tidigaste byggstart v35.

8. Kommun ang.ekonomisk garanti:
Kontakt tagen. Ingen återkoppling som utlovat.
Kommunen och Vattenfall pratar om finansiering. I veckan som kommer, onsdag/torsdag är det möte mellan kommunen, Vattenfall och Fröskog Fiber.

9. Nytt stormöte:
Börja fundera. Tänkbara medaktörer vid mötet kunde vara Rolf Berg – Pontus – ev.operatör. Hyggligt fungerande hemsida bör då vara klar.
Diskussion tas med Pontus Karlsson. Ansv.BÅL.
Telia + 1 ytterligare operatör aktuell. Stormöte för Fengersfors/Fröskog längre fram, septemb/oktober.

10. Skatteverket: Momsregistrering.
Kontakt tas med Tage Eriksson och Rolf Berg om råd. Ansv: BÅL.
BÅL ska ha möte med Tage Eriksson.

11. Operatörer /nätbyggare: Inledande kontakt tas. Ansv. BE Kontakt tas med Pontus och NECTAB. Ansv. BÅL
Klart.

12. Kontakt tas med kommunen angående material inköp.

13. Kontakt tas med kommunen angående sista bitens dragning fram till fastigheterna. Osäkerhet om hur detta ska handhas och finansieras.

Vid pennan.

Bjarne Gårdebratt

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #6

Möte: 6
Ämne:
Datum: 120812
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning

Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: Sön 19/8 -12, kl:19.00 hos Bengt -Åke

1. Medlemsregister :
Medlemansökningar i pappersform arkiveras fortsättningsvis i separat pärm, och medlemsregistret uppdateras löpande i excel. Ansv.RA

2. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

3. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. 27 betalande medlemmar insamlade. Arbetet fortskrider

4. Projektering slangnedläggning NECTAB: Projektering pågår.

5. Blankett för markägaravtal:

* Fylls i så långt möjligt i dator.

* Varje avtal förses med en beteckning enl. mall.

* Papperskopior för berörda markägare klara till nästa möte.

Ansv: BÅL och BE

6. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogsfiber.se

Bjarne lägger in:

* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)

Inget nytt

7. Kontakt vattenfall:

Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.

Tidigaste byggstart v35.

8. Kommun ang.ekonomisk garanti:

Kontakt tagen. Ingen återkoppling som utlovat.

9. Nytt stormöte:

Börja fundera. Tänkbara medaktörer vid mötet kunde vara Rolf Berg – Pontus – ev.operatör. Hyggligt fungerande hemsida bör då vara klar.

Diskussion tas med Pontus Karlsson. Ansv.BÅL

10. Skatteverket: Momsregistrering.

Kontakt tas med Tage Eriksson och Rolf Berg om råd. Ansv: BÅL.

11. Operatörer /nätbyggare:

* Inledande kontakt tas. Ansv. BE

* Kontakt tas med Pontus och NECTAB. Ansv. BÅL

Vid pennan.

Roy Andreasson

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #5

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening
Möte: 5
Ämne:
Datum: 120805
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – Jessica Fleetwood- Bjarne Gårdebratt
Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: Sön 12/8 -12, kl:19.00 hos Bengt (på Fröskog).

1. Medlemsregister : Medlemsregister i Excel skapas utifrån inkomna medlemsansökningar. RA

2. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

3. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. BÅ mejlar ut lista. 26 betalande medlemmar insamlade. Arbetet fortskrider

4. Ej komplett Fastighetsförteckning från NEKTAB: Inget nytt. Ny kontakt 6/8 BÅL

5. Beställd projektering slangnedläggning NECTAB: Inget nytt. Ny kontakt 6/8 BÅL

6. Blankett för markägaravtal: Ses över för ev. ändringar BE

7. Nedlagd tid noteras i projektdagbok /person från 28/6-12.

8. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogsfiber.se

Bjarne lägger in:

* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)

 

9. Organisationsnummer klart från bolagsverket: 769625-0427

 

10. Bankkonto: 8368-3 923.680.584-3

Bankgiro: 300-8968

 

11. Kontakt vattenfall: 6/8 BÅL

 

12. Kommun ang.ekonomisk garanti: 6/8 BÅL

 

13. Nytt stormöte: Börja fundera. Tänkbara medaktörer vid mötet kunde vara Rolf Berg – Pontus – ev.operatör. Hyggligt fungerande hemsida bör då vara klar.

 

14. Skatteverket: Momsregistrering. Kontakt tas med Tage Eriksson om råd. BÅL.

 

15. Operatörer /nätbyggare: Inledande kontakt tas. BE

 

Vid pennan.

Roy Andreasson

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #4

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening
Möte: 4
Ämne:
Datum: 120722
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – John-Evert Gröning – Roy Andreasson – Jessica Fleetwood
Kopia till: Närvarande + Bjarne Gårdebratt.

 

NÄSTA MÖTE: Sön 5/8 -12, kl:19.00 hos Jessica.

1. Pärm och register för färvaring av medlemsansökan skaffas av Bengt. Klart

2. Genomgång och justering av föregående mötes protokoll utförs från nu löpande vid varje styrelsemöte. Klart

3. Bengt-Åke (BÅ) skickar föreningens stadgar till alla i styrelsen för visning/utdelning vid medlemsvärvning. Klart

4. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. BÅ mejlar ut listan. MÅLSÄTTNING KLART TILL NÄSTA MÖTE. 19 betalande medlemmar insamlade. Arbetet fortskrider

5. Fastighetsförteckning utlovad från NEKTAB. Förteckning levererad, dock ej komplett BÅ kontaktar NEKTAB för justering

6. John-Evert vidtalar Håkan Burgermeister om språkhjälp för tyska fastighetsägare. Klart. HB lovat hjälpa till som tolk

7. BÅ har beställt projektering slangnedläggning från NEKTAB. Kostnad ca 6-7 000:-. Efter projektering måste budget göras för slangnedläggningen. Inget nytt.

8. Bengt har blankett för markägaravtal. Behövs även för vägverket. (övergångar)

9. Viktigt att nedlagd tid noteras i projektdagbok /person. Klart

10. Tidplan efterlystes för hemsidan. Bjarne. Inget nytt

11. BÅ pekade på behovet av medhjälp ur styrelsen för senare avtalsskrivningar (Nektab-Vattenfall) Telefonkontakt kommer att tas vid varje enskilt tillfälle

12. Organisationsnummer klart från bolagsverket. Kungörs 23/7-12

13. Bankkonto fixas när detta är bekräftat. Samtidigt diskuteras lämpligt kontoupplägg. Jessica och BÅ

 

Vid pennan.

Roy Andreasson

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening , #3

 • Möte:  3
 • Ämne: Medlemsvärvning steg 1
 • Datum: 120615
 • Närvarande:  Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – John-Evert Gröning – Roy Andreasson
 • Kopia till: Närvarande + Jessica Fleetwood + Bjarne Gårdebratt.
 • Nästa möte: se protokoll
 1. Pärm och register för färvaring av medlemsansökan skaffas av Bengt.
 1. Genomgång och justering av föregående mötes protokoll utförs från nu löpande vid varje styrelsemöte.
 1. Bengt-Åke (BÅ) skickar föreningens stadgar till alla i styrelsen för visning/utdelning vid medlemsvärvning.
 1. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. BÅ mejlar ut listan. MÅLSÄTTNING KLART TILL NÄSTA MÖTE.
 1. Fastighetsförteckning utlovad från NEKTAB.
 1. John-Evert vidtalar Håkan Burgermeister om språkhjälp för tyska fastighetsägare.
 1. BÅ har beställt projektering slangnedläggning från NEKTAB. Kostnad ca 6-7 000:-
 1. Efter projektering måste budget göras för slangnedläggningen.
 1. Bengt har blankett för markägaravtal.
 1. Viktigt att nedlagd tid noteras i projektdagbok /person.
 1. Tidplan efterlystes för hemsidan. Bjarne.
 1. Nästa möte sönd 22/7 kl. 19.00. GÄLLER SOM KALLELSE:

 

Vid pennan.

Roy Andreasson

 

Konstituerande sammanträde för första styrelsemötet

2012-06-18

PROTOKOLL

Konstituerande sammanträde för det första styrelsemötet i Fröskog Fiber Ek Förening den 18/6. 2012 Fröskog

Protokoll nr 1 §§ 1 – 8

Deltagande styrelseledamöterna:
………………………………………………………………………………………………
Bengt-Åke Lövgren
Bengt Eriksson
Jessica Fleetwood
Roy Andreasson
………………………………………………………………………………………………
§1 Ordföranden öppnade mötet

§2 Dagordning och kallelse godkänns

§3 Jessica Fleetwood utsågs till att justera dagens protokoll

§4 Roy Andreasson utsågs till sekreterare i styrelsen

§5 Jessica Fleetwood utsågs till kassör

§6 Styrelsen beslutade att föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Bengt-Åke Löfgren och Jessica Fleetwood var för sig

§7 Nästa styrelsesammanträde hålls på ordförandes kallelse.

§8 Ordföranden avslutade mötet

 

Konstituerande föreningsstämma

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma
Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
2012-06-18 Fröskog

§ 1- 14

 

Kallade är alla föreningens stiftande medlemmar:
Närvarande:
Bengt-Åke Lövgren
Bengt Eriksson
Jessica Fleetwood
Roy Andreasson

Ej närvarande medlemmar vid mötet:( telefonkontaktade i samband med mötet)
Bjarne Gårdebratt
John-Evert Gröning
Malin Palm

 

§1 Mötet öppnades av Bengt-Åke Lövgren som välkomnade de närvarande och förklarade mötets syfte.

§2 Bengt-Åke Lövgren valdes till ordförande vid stämman.

§3 Ordföranden vid stämman anmälde Roy Andreasson som sitt val av protokollförare.

§4 Jessica Fleetwood valdes till justeringsman.

§5 Mötet anser att kallelse och utsändande av dagordning har skett i vederbörlig ordning.

§6 Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de föreslagna och bifogade stadgarna för Fröskogs Fiber Ek Förening Samtliga närvarande tecknar sig som medlemmar i föreningen.
Om det föreslagna företagsnamnet (firman) inte kan godtas av Bolagsverket, beslutade stämman att ge styrelsen fullmakt att föreslå nya företagsnamn till Bolagsverket. Det beslutades vidare att styrelsen i samband med registreringen av föreningen ska ha rätt att vidta de redaktionella ändringar i stadgarna som kan bli påkallade.

§7 Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman välja sex styrelseledamöter.
Föreningsstämman valde Bengt-Åke Lövgren som ordförande, Jessica Fleetwood som kassör, Roy Andreasson som sekreterare och Bengt Eriksson, John-Evert Gröning, Bjarne Gårdebratt som styrelseledamöter.

§8 Till revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes Malin Palm

§9 Bengt-Åke Lövgren utses till ombud/kontaktperson i förhållande till Bolagsverket (PRV) och sänder in registrering av föreningen och betalar in avgiften enligt Bolagsverkets prislista

§10 Mötet beslutar att medlemsavgiften skall vara 100:- kronor för medlemmar som nu inträder intill dess ordinarie föreningsstämma slutgiltigt beslutat om den årliga medlemsavgiften inom maxgränsen enligt stadgarna.

§11 Både insatssumman om 100:- och medlemsavgiften om 100:- betalas av de närvarande idag till ordföranden för inbetalning av registreringskostnad.

§12 Beslutas att fler medlemmar tas in i föreningen löpande och att avgifterna får täcka utgifterna.

§13 Övriga frågor:
Styrelsen håller enligt tidigare kallelse sitt konstituerande sammanträde i direkt anslutning till detta stiftandemöte.

§14 Mötet avslutades