Ansök om medlemskap

  Jag ansöker om medlemskap i Fröskog fiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769625-0427 (nedan kallad Föreningen).

  För att ansökan ska bli komplett, behöver du betala in avgifterna till bankgiro 300-8968. Glöm inte att ange ditt namn när du betalar!

  För utlandsbetalning: BIC / Swift: SWEDSESS IBAN: SE71 8000 0823 4700 3568 3689.
  (utifall adress på fastighet skiljer sig från din postadress, skriv även med den.)

  Information rörande medlemskap

  • Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska
   området enligt Föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av
   dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.
  • Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
  • Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella
   kontaktuppgifter enligt
  • Insats per fastighet 100:-
  • Årsavgift 100:-